30/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

206
“Ai muốn làm đầu anh em
phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,44).

Như Mẹ: Hai người con ông Dêbêđê thích được ngồi chỗ danh dự bên tả và bên hữu Chúa, còn các môn đệ khác thì lại tức tối với lời đề nghị của hai ông. Nói tóm lại, các môn đệ thích được có một địa vị cao khi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã thay đổi não trạng của các ngài bằng lối sống mới: phục vụ trong khiêm nhu.
Với Mẹ: Con người thông thường muốn mình có địa vị cao trong xã hội, còn Chúa lại muốn các môn đệ sống khiêm nhường phục vụ. Xin Chúa cho các mục tử trong Giáo Hội luôn biết phục vụ tha nhân trong khiêm nhường, yêu thương và nhiệt tình.
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin cho những người mới lập gia đình, biết bỏ bớt cái tôi để sẵn sàng lắng nghe và phục vụ lẫn nhau.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250