13/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

206
“Thầy đến không phải để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

Như Mẹ: Tất cả những điều luật của Chúa đều có ý nghĩa và hữu ích cho chúng ta. Bỏ điều gì dù nhỏ nhất cũng là ngầm ý coi thường mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta phạm tội vì yếu đuối, điều đó Thiên Chúa hiểu và dễ dàng tha thứ. Nhưng vì coi thường ý Chúa và lệnh truyền của Ngài thì làm sao gọi được là con của Ngài?
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian không phải là để bỏ đi luật lệ cũ, nhưng là để kiện toàn. Ngài dạy chúng con kiện toàn lề luật bằng cách sống yêu thương. Xin giúp chúng con biết sống bằng con tim của Ngài, nhờ thế chúng con chu toàn luật yêu thương của Ngài!
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin cho những người sống trong gia đình biết yêu thương và hoà thuận với nhau.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250