10/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

217

“Mệnh lệnh của Người
là sự sống đời đời” (Ga 12,50).

Như Mẹ: Cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu là một mẫu gương sáng về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Tất cả mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều có một mục đích duy nhất là mặc khải khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha và kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đều khao khát được sống hạnh phúc và bình an, và dĩ nhiên cũng mong muốn được sống đời đời. Thế nhưng, chúng con lại thờ ơ với Chúa và những mệnh lệnh của Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời, xin cho chúng con biết vâng nghe lời của Người.

Nhờ Mẹ: Mẹ hằng vâng theo thánh ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết để tâm đến Lời của Chúa nhiều hơn, và biết đưa ra thực hành trong đời sống thường ngày. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250