09/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

90
Các môn đệ “cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,
vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!” (Mc 6,51-52).

Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ đã chứng kiến nhiều phép lạ lớn lao Chúa làm như hoá bánh ra nhiều, nhưng các ông vẫn chưa hiểu chưa tin. Đức tin là một hồng ân Chúa ban, nhưng nó cũng cần được đào luyện!
Với Mẹ: Lạy Chúa, chính Chúa đã ban cho chúng con đức tin, nhưng đức tin của chúng con đang hời hợt lắm, lòng chúng con chưa xác tín vào quyền năng và tình thương của Chúa. Xin Chúa làm cho đức tin của chúng con vững mạnh nên như sắt đá.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, vì tin, nên Mẹ luôn hướng lòng về với Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con tin vững, luôn mở lòng ra với Ngài.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250