05/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

179

“Nếu ông đuổi chúng tôi, thì sai chúng tôi
nhập vào bầy heo kia” (Mt 8,31).

Như Mẹ: Ma quỷ luôn mưu mô xảo quyệt, tìm cách ám hại con người. Nhưng trước quyền năng của Chúa Giêsu, ma quỷ sợ hãi. Chúa Giêsu đến trần gian này là để giải thoát con người thoát khỏi ách thông trị của ma quỷ.

Với Mẹ: Mọi loài trên trời dưới đất đều phải quy phục Chúa. Xin Chúa biểu dương sức mạnh và quyền năng của Ngài, để cho mọi thụ tạo thấy mà tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống. Xin dạy chúng con luôn luôn khiêm nhường, cậy dựa vào sức mạnh của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm, Mẹ là người nữ được Thiên Chúa uỷ thác nhiệm vụ đạp dập đầu con rắn, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi nanh vuốt độc ác của ma quỷ, bảo vệ chúng con trong tình thương của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250