05/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

123
“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin!” (Lc 10,13).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại lời than trách của Đức Giêsu đối với dân thành Khoradin, Bétsaiđa và Caphácnaum vì sự cứng lòng của họ. Sự cứng lòng của các dân thành cũng chính là thái độ của chúng ta hôm nay một khi chúng ta không sống đúng ơn gọi là con cái Chúa, một khi chúng ta chiều theo thế gian và xác thịt.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con được gọi làm con Chúa qua Bí tích Rửa Tội nhưng chúng con vẫn luôn chai lỳ, không biến đổi đời sống hầu phù hợp với những ơn lành Chúa tặng ban. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết đáp trả tình yêu Chúa bằng thái độ hoán cải, mau mắn trở về với Chúa mỗi khi sa ngã phạm tội.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin giúp chúng con luôn biết cảm nghiệm tình yêu của Chúa để mau mắn trở về mỗi khi chúng lạc xa Ngài.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250