05/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

302

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi,
và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”
(Ga 6,57).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã sống nhờ Chúa Cha. Lương thực nuôi sống Chúa Giêsu là thi hành ý của Chúa Cha. Như thế, chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết Chúa Cha là Đấng hằng sống. Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu vào trần gian để nên của ăn nuôi sống loài người. Để được sự sống đời đời, con người phải ăn Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nên lương thực nuôi sống chúng con trong bí tích Thánh Thể. Chúa chấp nhận trở thành máu thịt trong chúng con. Xin cho chúng con một lòng sùng kính và mến yêu Chúa nơi phép cực trọng này.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống nhờ Chúa. Xin cho cộng đoàn tín hữu biết lấy Chúa Giêsu Thánh Thể làm nguồn năng lượng cho sứ vụ của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250