01/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

190

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Như Mẹ: Tất cả những gì tồn tại trên trái đất này rồi sẽ qua đi hết. Chỉ Thiên Chúa là Đấng hằng sống, Đấng bất biến, mới tồn tại mãi mãi. Và những gì thuộc về Thiên Chúa mới tồn tại vĩnh viễn. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên những lời của Người sẽ chẳng qua đâu, cho đến khi mọi sự được thực hiện.

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, xin thương xót chúng con. Xin làm cho những lời của Ngài sinh hoa kết quả trong tâm hồn mỗi người tín hữu chúng con, để Triều Đại của Ngài hiển trị nơi cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, đặc biệt những người lương dân, được ơn nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250