14/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

161
Con Người đến thế gian để đem Ơn Cứu Độ” (Ga 3,17).
Như Mẹ: Chúng ta đều có tội. Tội lỗi ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn. Chúa có thể trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, nhưng không, Chúa đã và sẽ không phạt. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Người đã ban chính Con Một của mình là để cứu con người chúng ta khỏi án phạt đời đời.
Với Mẹ: Việc Chúa Giêsu chấp nhận chết nhục nhã trên cây Thập Giá là để biểu lộ tình yêu của Chúa cho con người. Lạy Cha, xin cho chúng con nhận ra hồng ân cứu độ cao quý mà Cha đã rộng ban cho chúng con qua Con Một của Cha.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con biết rao truyền tình thương cứu độ của Chúa đến cho mọi người bằng những hy sinh bé nhỏ hằng ngày.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250