12/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

65

“Không phải anh em nói
mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20).

Như Mẹ: Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần được gửi xuống trên các môn đệ để đồng hành và hướng dẫn các ngài. Khi đối đầu với những người hạch sách các ngài về Chúa Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ nói thay cho họ. Phần chúng ta khi đối diện những khó khăn, chúng ta có để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình hành động không?

Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho chúng con biết để Thánh Thần Chúa dẫn dắt. Và xin cho chúng con biết chạy đến cùng Ngài mỗi khi gặp bế tắc hay khó khăn trong đời sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ,
Mẹ luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua hai tiếng xin vâng, xin cho chúng con cũng được noi gương Mẹ mà vâng theo thánh ý Chúa hằng hằng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250