12/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

43
“Còn nếu tôi làm các việc đó
thì dù các ông không tin tôi 
ít ra cũng hãy tin các việc đó”
  (Ga 10,38).
Như Mẹ: Vì thương yêu loài người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy xác phàm. Người mời gọi chúng ta, như đối với người Do Thái thời xưa, là hãy tin vào tình yêu thương của Chúa Cha qua những công việc Người làm.
Với Mẹ: Giáo Hội không ngừng thực thi những công việc nhân danh Chúa. Xin cho sứ vụ tông đồ và bác ái của Giáo Hội được tiến triển và lan rộng khắp nơi, để người muôn nước nhận ra kỳ công vĩ đại Chúa thực hiện cho người trần.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho những nỗ lực của các nhà truyền giáo, đặc biệt nơi Á châu, được sinh hoa kết trái trong các nền văn hóa, để hạt giống Tin Mừng được thấm nhuần trong lòng người.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250