04/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

86
Hai môn đệ nghe ông nói,
liền đi theo Đức Giêsu” (Ga 1,37).

Như Mẹ: Hướng dẫn và làm cho sự thật được sáng tỏ là nhiệm vụ của người thầy, nhưng nhìn nhận và lựa chọn sự thật là nhiệm vụ của đệ tử. Chúa mời gọi chúng ta can đảm từ bỏ điều xấu, để chọn điều tốt; và hơn nữa dám chọn điều tốt hơn đến điều tốt nhất. Để có được sự lựa chọn đúng, chúng ta hãy tập để cho Chúa hướng dẫn bằng việc sống chân thành với Chúa, thân ái với tha nhân và ngay thẳng với chính mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng chỉ có Chúa là cùng đích cuộc đời mình. Nhờ xác tín đó, chúng con biết điều khiển tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động trong đời sống luôn quy hướng về Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin chỉ cho chúng con đường lối phải theo, để chúng con đến được với Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250