07/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

312

“Ai nghe những lời Thầy nói đây
mà đem ra thực hành, thì ví được
như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Như Mẹ: Kinh nghiệm cho thấy rằng nhà nào được xây dựng trên một nền móng vững chắc thì nhà ấy bền vững; ngược lại, nhà nào được xây trên nền yếu thì nhà ấy dễ bị sụp đổ. Lời Chúa là lời mang lại sự sống, là nền tảng của mọi giá trị. Ai xây dựng đời mình trên nền tảng ấy thì sẽ có sự sống đời đời.

Với Mẹ: Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Xin cho người tín hữu chúng con biết lấy lời của Chúa làm kim chỉ nam cho những hoạt động của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ đã thực hành lời Chúa trọn vẹn, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con biết làm những việc đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250