11/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

234

“Ai tiếp đón người Thầy sai đến
là tiếp đón Thầy” (Ga 13,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ đối xử với nhau như Chúa đã đối xử với các ông. Người muốn tất cả chúng ta hãy mở lòng ra đón nhận anh chị em xung quang mình, nhất là những người nghèo khổ, tội lỗi. Chính Thiên Chúa đã nhân từ mở lòng đón nhận chúng ta là những kẻ tội lỗi hèn kém, thì chúng ta cũng phải đối xử với người khác như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con sợ rằng khi cho đi thì mình sẽ trắng tay và sống yêu thương như Chúa dạy thì sẽ thiệt thòi. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết mở lòng ra với những người khác. Xin Chúa đừng bỏ chúng con, nhưng xin đón nhận chúng con như con cái của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp sức để chúng con sống hiệp nhất yêu thương như Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250