09/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

155
Chúa Giêsu nói với ông Phêrô:
“... Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh
không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,
mà là của loài người” (Mt 16,23).

Như Mẹ: Con người không thể biết được mọi chuyện, ngay cả chuyện dưới đất. Còn Thiên Chúa, Ngài biết rõ mọi sự, và đường lối của Ngài cũng khác đường lối của con người. Trong bài Tin Mừng này, ông Phêrô đã cố ngăn cản Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, nhưng Chúa Giêsu đã khiển trách ông Phêrô.
Với Mẹ: Có nhiều điều xảy ra hằng ngày rất nghịch lý với suy nghĩ của con người, xin Chúa dạy chúng con biết đón nhận ý Chúa trong mọi chuyện, với xác tín rằng Chúa làm chủ mọi sự.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin hướng dẫn chúng con biết làm theo những gì mà Thiên Chúa muốn chúng con làm.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250