26/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

128
“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này
đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).

Như Mẹ: Chúa cần tấm lòng hơn lễ vật. Bà goá nghèo trong bài Tin Mừng, bỏ ít tiền mà lại được Chúa khen, vì bà ta bỏ tiền nhưng với cả tấm lòng. Chúa Giêsu quý trọng những ai làm việc bác ái vì lòng mến Chúa chân thành hơn là vì danh giá hay khoe khoang.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường sống phô trương, để cho người khác biết việc tốt mình làm. Thế thì còn gì là ơn ích nữa! Xin giúp chúng con ý thức việc tốt chúng con làm: không cần ai biết ngoài mình Chúa, và chính Chúa sẽ là phần thưởng đời đời cho chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin giúp chúng con gỡ bỏ những tật xấu còn đang thống trị trong con người của chúng con, để chúng con biết cho đi với thái độ vui vẻ, quảng đại và không mong được đáp đền.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250