19/06/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

208

“Thầy bảo anh em:
Đừng chống cự người ác” (Mt 5,39).

Như Mẹ: “Không chống cự người ác” là một trong những giáo huấn quan trọng mà Chúa Kitô dạy chúng ta về giới luật “yêu thương tha nhân như chính mình”. Tình yêu khởi đi từ sự tha thứ, từ sự khiêm nhường bao dung ngay cả với những ai gây đau khổ cho mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Yêu thương kẻ yêu thương mình thì thật dễ dàng với chúng con. Nhưng yêu người gian ác đối với chúng con thì thật là khó. Xin cho chúng con có lòng hiền hoà đối với những kẻ ngược đãi chúng con.

Nhờ Mẹ Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin thương chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giải thoát cho những ai đang bị giam cầm tù tội, đau khổ, hận thù và chia rẽ. Xin cho họ trở nên hiền lành với mọi người.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250