11/02/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

74
“Bất cứ ai chạm đến Người
đều được khỏi” (Mc 6,56).

Như Mẹ: Chúa luôn yêu thương con người, tình yêu của Chúa luôn bao phủ tất cả, dù họ có tội lỗi đến đâu. Chúa Giêsu đã đến trần gian để mặc khải tình yêu ấy một cách trọn vẹn nhất: Người mang đến bình an cho người khốn khổ, chữa lành bệnh tật, khử trừ sự dữ… và nhất là mang lại ơn cứu độ cho tất cả chúng ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người bệnh tật, lầm than... tội lỗi đã chạm đến Chúa, và bất cứ ai chạm đến Chúa thì đều được khỏi. Xin Chúa chạm đến chúng con: Chạm đến tâm hồn chai cứng tội lỗi và chạm đến nơi chất chứa những toan tính xấu xa, mà chữa lành những căn bệnh về tâm hồn và cả thân xác nơi chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ lôi kéo chúng con luôn biết chạy đến với tình thương xót vô biên của Chúa.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250