06/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

218

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đùi mù” (Lc 14,13).

Như Mẹ: Quanh chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh thật đáng thương: nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù... Những người nghèo là hình ảnh của Chúa Giêsu. Ai giúp đỡ những người bé nhỏ đó, là giúp đỡ chính Chúa vậy. Ai rộng lòng với người bé nhỏ thì sẽ được Chúa ban phần thưởng lớn lao.   

Với Mẹ: Bệnh tật và nghèo khó không phải là nỗi bất hạnh. Chính Chúa đã xuống thế làm người để mang lấy bệnh tật và nghèo khó của con người, từ đó làm cho con người được sống dồi dào. Xin Chúa nâng đỡ những người bệnh tật và nghèo khó, và xin cho họ biết kết hợp với những đau khổ của Chúa vì phần rỗi con người.    

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ sửa dạy và giải cứu những tội nhân đang trên bờ vực phải chết đời đời.  

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250