03/04/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

321

“Ai trong các ông sạch tội,
thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).

Như Mẹ: Cần phân biệt tội lỗi và con người có tội. Tội lỗi là điều cần lên án; còn người có tội thì lại cần được cảm thông và tha thứ. Những người kinh sư và người Pharisêu khi nào cũng nghĩ mình là vô tội, và coi khinh người khác, tìm cách gài bẫy để bắt lỗi người khác. Chúa Giêsu lên án thái độ này của họ.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian này để xoá tội trần gian. Xin Chúa dủ thương thanh tẩy tâm hồn các tội nhân, xin làm cho họ biết nhìn lên Chúa mà khẩn xin lòng thứ tha, rồi biết làm lại cuộc đời của mình.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ thật tuyền vẹn mọi đàng. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con là những người có tội khi nay và nhất là trong giờ lâm tử.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250