02/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

210
Người Do Thái hỏi Chúa Giêsu:
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,19).

Như Mẹ: Người Do Thái chất vấn Chúa Giêsu về thẩm quyền của Ngài. Những công việc Chúa đã thực hiện chứng tỏ Ngài là ai, Ngài từ đâu tới. Nhưng vì cứng lòng, họ không chịu biết Chúa. Họ đã phủ nhận sự thật. Họ không muốn biết sự thật.
Với Mẹ: Chúa ban cho con người ngũ quan và các khả năng tinh thần để tìm hiểu về Chúa. Nhiều người đã không sử dụng để tìm biết Chúa như các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Xin cho con người biết dùng các khả năng của mình để nhận ra Chúa là Chúa của muôn loài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin giúp những người làm khoa học nhận ra vẻ đẹp và quyền năng của Thiên Chúa nơi vũ trụ này.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250