01/04/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

323

Ông Nicôđêmô nói: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy
và biết người ấy làm gì không” (Ga 7,51).

Như Mẹ: Thông thường luật quy định để kết án ai đó là tội nhân thì phải qua xét xử. Chưa xét xử, thì không thể quy kết cho ai đó là có tội. Nếu chúng ta quy kết cho họ, thì chúng ta có bất công với họ. Nhưng trong thực tế, nhiều người chưa được xét xử mà đã bị kết tội rồi. Như thế, nhiều người đã bị mắc oan, không có tội thành có tội, nhẹ thành nặng.

Với Mẹ: Chúa là Đấng xét xử công minh. Xin Chúa lấy lượng từ bi mà xét xử chúng con. Nếu Chúa lấy đức công thẳng mà xét xử chúng con, thì chúng con có ai được sạch tội.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mưu chước của ma quỷ, để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, hầu mai sau được kể vào hàng chư thánh trên trời.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250