07/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

629

“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Như Mẹ: Khi sứ thần đến truyền tin, Mẹ Maria đã thưa lời “Xin Vâng”, đó là sự đáp trả lời mời gọi dự phần vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi người tín hữu chúng ta cũng được mời gọi đáp trả lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và biết cách giới thiệu Chúa cho mọi người chung quanh chúng con. Xin cho chúng con biết năng lần hạt Mân Côi; vì đó là lời kinh, mà qua đó, chúng con cùng Mẹ học biết và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan,
xin Mẹ giúp chúng con biết can đảm như Mẹ để thưa tiếng “Xin Vâng”, và mau mắn thực hiện cách trọn hảo điều Thiên Chúa truyền.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250