17/06/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

175

“Hễ có thì phải nói có,
không thì phải nói không” (Mt 5,37).

Như Mẹ: Con người hay thay đổi. Hứa rồi lại rút lời. Chúa Giêsu dạy không cần phải thề thốt gì cả, nhưng hễ có thì phải nói “có”, không thì phải nói “không”, không được thêm bớt, còn thêm bớt là do ma quỷ.

Với Mẹ: Chúa là Đấng trung thành. Chúa hứa điều gì thì Chúa sẽ thực hiện, Chúa không hề thay đổi, trước sau như một. Xin Chúa giúp chúng con sống thành thật trong thế giới giả dối này để chân lý Chúa ngày càng được sáng tỏ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ khiêm nhường trước Thiên Chúa. Mẹ luôn trung thành trong thái độ khiêm nhường đó, ngay cả khi Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con sống khiêm nhường và thành thật trước Thiên Chúa cũng như trước người đời.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250