12/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

210
“Thầy bảo thật anh em:
anh em mà xin Chúa Cha điều gì,
thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23).

Như Mẹ: Chúa Cha là Đấng giàu lòng quảng đại và hay thương xót. Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhân danh Người mà xin Chúa Cha bất cứ điều gì thì Chúa Cha sẽ ban cho. Trong thực tế, chúng ta ít khi nhân danh Chúa Giêsu mà xin cùng Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu hôm nay lại thôi thúc chúng ta cứ mạnh dạn mà xin cùng Chúa Cha nhân danh Người.
Với Mẹ: Lạy Cha, theo lời Chúa Giêsu dạy, chúng con xin Cha ban Thánh Thần cho chúng con, để Người hướng dẫn chúng con biết sống cho trọn đạo làm con Cha suốt đời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin bầu cử cho chúng con trước ngai toà Chúa Cha.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250