12/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

123
“Người phải nổi bật lên,
còn thầy phải lu mờ đi”
(Ga 3,30).

Như Mẹ: Sứ vụ dọn đường cho Đấng Cứu Thế đã hoàn tất, ông Gioan Tẩy Giả vui mừng chấp nhận lu mờ để cho Chúa Giêsu nổi bật lên. Ông chấp nhận rút lui để mở rộng con đường cho Đấng Cứu Thế đến với nhân loại. Đối với ông, niềm vui là làm cho mọi người tin nhận và đến với Chúa Kitô.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường làm cho hình ảnh Chúa lu mờ hơn là làm cho sáng tỏ. Xin Chúa lớn lên trong chúng con, giúp chúng con biết hạ mình xuống mỗi ngày để nhận ra Chúa là Đấng Toàn Năng và là Đấng làm chủ mọi vật mọi loài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp chúng con sống theo ánh sáng chân lý của Tin Mừng.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250