11/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

237

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ,
thì cũng trung tín trong việc rất lớn” (Lc 16,10).

Như Mẹ: Trung tín là một nhân đức cần thiết đối với con người. Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ sống trung tín, không chỉ trong việc lớn mà còn trong những việc rất nhỏ. Sự trung tín trong việc nhỏ sẽ là mối dây giúp người môn đệ kiên tâm và trung tín trong việc lớn.    

Với Mẹ: Chúa là Đấng trung tín, Chúa hứa là Chúa sẽ thực hiện. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu và trung tín của Chúa mà đoái nhìn đến nhân loại lầm than tội lỗi. Xin cho chúng con giữ lòng thành tín với Chúa hôm nay và mãi mãi.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã sống trung thành trong bậc làm tôi Chúa trọn đời. Xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ luôn sống trung tín với nhau, dựa trên giao ước bất khả phân ly mà Chúa đã thiết lập.  

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250