29/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

197
“Chúng con đã bỏ mọi sự
mà theo Thầy” (Mc 10,28).

Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ ở đời này không phải là để được nhà cửa hay danh vọng, nhưng Người muốn chúng ta luôn hướng đời sống của mình đến một giá trị cao quý và thiêng liêng hơn, đó là chọn Chúa làm cơ nghiệp của mình và luôn sống hoà hợp với mọi người trong cùng một niềm tin.
Với Mẹ: Lạy Chúa, theo Chúa là chấp nhận vác thập giá mình mà đi trên con đường sống đức tin. Vì vậy, xin cho chúng con có một tình yêu mật thiết với Ngài, để chúng con có thể đi trọn con đường mà Chúa mời gọi chúng con bước đi.
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho những đôi vợ chồng trẻ luôn lấy Chúa Giêsu làm trung tâm của đời sống gia đình mình.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250