11/06/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

96

“Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).

Như Mẹ: Hành trang cần thiết của người môn đệ Chúa Kitô là lòng tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa, chứ không cậy dựa vào của cải vật chất. Người môn đệ đón nhận từ lòng quảng đại của Thiên Chúa như thế nào, họ cũng được mời gọi cho đi như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có đều do bởi ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con biết làm cho ân huệ của Chúa ngày càng trở nên sinh ích cho chính mình, cũng như cho người khác. Xin mở rộng tấm lòng chúng con ra, để biết sẵn sàng chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân qua các việc làm bác ái theo bậc sống và ơn gọi của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ cùng đồng hành với các môn đệ Chúa trong việc thăm viếng và phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250