08/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

182
“Nếu Thầy không đi thì Đấng Phù Trợ
sẽ không đến với các con” (Ga 16,7).

Như Mẹ:
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã không còn trực tiếp dạy dỗ, dẫn dắt các môn đệ của mình nữa. Người trở về và sai Đấng Phù Trợ, là Chúa Thánh Thần, ngự xuống. Chính Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được nảy nở và ngày càng lan rộng qua Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập.
Với Mẹ: Lạy Cha, tạ ơn Cha đã thương gửi Thánh Thần đến để soi sáng và dạy chúng con biết phải làm gì, để tiếp tục sứ mạng tông đồ và hoàn thành ơn gọi làm sứ giả loan báo Ơn Cứu Độ mà Chúa Kitô đã trao phó cho mỗi người chúng con khi chịu phép Rửa Tội.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin hướng dẫn chúng con luôn sống trong các ơn sủng của Chúa Thánh Thần. 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250