03/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

235

“Điều Thầy nói với anh em đây,
Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là:
phải canh thức” (Mc 13,37).

Như Mẹ: Sống là phải không ngừng đấu tranh chống lại những ươn lười trong đời mình. Khuynh hướng sống dễ dãi hay làm cho con người muốn buông xuôi tất cả. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người sống tỉnh táo, sống trong tinh thần sẵn sàng. Để sống như thế, chúng ta cần gắn bó với Chúa và với lời của Người.

Với Mẹ: Chúa là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Xin lấy lòng nhân hậu mà làm cho chúng con sống xứng đáng với phẩm giá mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng con, hầu chúng con đứng vững trước mọi quyến rũ của thế gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho chúng con luôn sống hy vọng vào tình thương của Chúa quan phòng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250