26/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

301

Đức Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian. Người đến trần gian để chiếu soi thế gian này. Ai tin nhận Người thì được sự sống, được thấy; còn ai không tin nhận Người thì không được thấy, trở nên như đui mù. Chúng ta tin Chúa Giêsu là Đấng mang lại sự sống đời đời. Thật là phúc cho chúng ta, xin hãy giữ mãi ánh sáng đó chiếu soi cho cuộc đời chúng ta!

Với Mẹ: Nhiều người đang chưa biết Chúa Giêsu là ai, xin Cha chiếu ánh sáng chân lý vào những tâm hồn còn đang tăm tối, để họ nhận được hồng ân sự sống là được làm con cái Cha.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ cầu cùng Thiên Chúa hướng dẫn chúng con đi trong ánh sáng chân lý của Ngài, mắt hướng nhìn lên Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường cho dân ngoại.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250