02/12/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

79
“Anh em sắp được cứu độ” (Lc 21,25).
Như Mẹ: Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay có nhiều lời cảnh báo về những điềm lạ, về những tai họa sẽ xảy ra vào thời sau hết, khiến con người lo âu sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu nói với những ai đi theo Người là hãy vui lên, vì “Anh em sắp được cứu độ”.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn sống đẹp ý Ngài để cùng được vui hưởng Thánh nhan Ngài vào ngày sau hết.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Mẹ đã luôn tín thác vào Chúa và sống đẹp ý Ngài, vì thế Mẹ đã được Chúa ân thưởng bội hậu trên thiên đàng. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con luôn giữ vững niềm tin vào Ngài để chúng con cũng được ơn cứu độ vào ngày Chúa quang lâm.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250