07/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

304

“Ai tuân hành và dạy làm như thế,

thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19).

Như Mẹ: Trong các sách Lêvi và Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa đã thiết định tỉ mỉ các lễ nghi, phẩm phục tư tế và tất cả những gì cần cho việc tế tự chính thức, theo thời điểm và lễ trọng khác nhau. Khi đến trần gian này, Chúa Giêsu hoàn toàn không huỷ bỏ luật cũ, nhưng là để kiện toàn luật ấy với tinh thần yêu thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, các giới răn Chúa dạy là những điều đưa con người đến tự do và sự sống, xin cho chúng con luôn sống theo giới luật của Chúa, và cũng tìm cách khuyên dạy người ta vâng giữ, để nhờ thế, tất cả chúng con được kể là có phúc trong Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin cho các nhà giáo dục biết dạy dỗ học sinh sống theo chân lý và tình thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250