23/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

336

“Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,38).

Như Mẹ: Dù biết rằng sẽ bị ngược đãi và bắt bớ và có thể sẽ bị giết chết, Chúa Giêsu vẫn cố chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Chúa Cha ở trong Người, và Người ở trong Chúa Cha. Bởi vì Người và Chúa Cha là một. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu và Chúa Cha cũng ở trong chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tương quan giữa Ngài và Chúa Cha thật tuyệt vời, xin dẫn dắt nhân loại chúng con vào trong tương quan mật thiết với Chúa Cha, dạy cho chúng con biết Cha là Đấng hằng yêu thương và đón nhận chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, nhiều người đang rất cần tình yêu để xoa dịu những tổn thương, xin giúp họ biết chạy đến nương ẩn trong trái tim Chúa Giêsu để được ủi an.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250