22/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

348

“Đấng tôn vinh tôi, chính là Cha tôi,

Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông” (Ga 8,54).

Như Mẹ: Con người thường tìm vinh quang cho chính mình. Còn Chúa Giêsu là Chúa, nhưng lại trút bỏ hết vinh quang, để mặc lấy thân phận phàm nhân. Ai khiêm nhường hạ mình xuống thì sẽ được Thiên Chúa tôn lên. Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống, nên Người sẽ được chính Chúa Cha tôn vinh lên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ cố mặc lấy thân phận con người chúng con, xin cho chúng con biết tìm kiếm vinh quang nơi mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, để từ đó biết tôn vinh Chúa là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin cho tất cả loài người dưới thế này biết nhận ra Thiên Chúa là Cha, mà hết lòng kính thờ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250