23/03/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

64
“Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,24).

Như Mẹ: Hình ảnh người cha nhân hậu minh họa cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Người sẵn sàng quên đi tất cả lỗi phạm của chúng ta để chỉ còn nhớ đến duy nhất một tình yêu, một tình yêu mà Người có để trao ban một cách vô điều kiện cho con cái của Người.
Với Mẹ: Nhiều người trẻ ngày nay đang sống trong đam mê lạc thú như người con thứ. Xin Chúa mở lòng họ ra để họ biết đứng lên như người con thứ mà trở về với Cha nhân từ.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ý thức rằng Mùa Chay là cơ hội để chúng con thành tâm thống hối tội lỗi của mình và trở về với Chúa bằng tất cả niềm tin tưởng yêu thương.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250