22/10/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

48

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
2. KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
3. KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
4. KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
5. LẮNG NGUYỆN (xét mình, cầu nguyện một vài phút)
6. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI
Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Bao lâu còn sống là bấy lâu con người còn phải chiến đấu với bản thân mình. Đó là kinh nghiệm xương máu. Xin cho chúng con kiên trì chiến đấu với con người yếu hèn của mình, để cho ân sủng và tình yêu của Chúa thắng thế nơi chúng con.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
“Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài” (Tv 118,66). Chúa vẫn còn chịu đánh đòn vì những hấp tấp và lầm lỗi của chúng con. Xin cho chúng con, trước khi làm việc gì, cần suy nghĩ kỹ và đặc biệt là cần cầu nguyện để xin ơn soi sáng cho biết làm theo mệnh lệnh và thánh ý của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
“Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con” (Tv 118,68). Việc Chúa chịu đội mão gai, mà không có phản ứng gì, là một cách Chúa biểu lộ lòng nhâu hậu với các tội nhân. Xin Chúa tiếp tục thi ân giáng phúc cho chúng con, và xin cho chúng con ưa thích làm theo thánh chỉ Ngài, nhờ thế, chúng con đi đúng đường lối công chính của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57). Con người có lương tâm và lý trí để suy xét điều gì là phải điều gì là trái. Xin cho người tín hữu biết suy xét mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm trong ánh sáng của Tin Mừng Chúa, say mê tìm kiếm những giá trị cao đẹp hợp với các điều răn Chúa dạy và những điều luật Hội Thánh giảng truyền.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
“Anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng” (Lc 12,59). Sống ở đời có quy luật là: gieo nhân nào thì gặt được quả nấy. Sống hiền sẽ gặp điều may lành; ăn ở thất đức sẽ gặp tai ương! Người công giáo hằng ngày được nghe Lời Chúa, để biết sống ngay lành, hầu được thưởng công chứ không phải bị luận phạt. Xin cho người tín hữu chúng con biết sống theo lẽ công bằng, và luôn lấy đức bác ái mà đối xử hiền hoà với tha nhân.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Kính Mừng; 1 Kinh Sáng Danh; 1 Kinh Lạy Chúa Giêsu)
7. KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
8. KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
9. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
10. IM LẶNG (cầu nguyện) – làm dấu Thánh Giá để kết thúc.
114.864864865135.135135135250