14/07/2018 -

Để Lời Được Lớn Lên

2526

Người Kitô hữu, trong hành trình đối thoại trên bình diện Đức Tin, với các anh em tôn giáo khác, ta cần có thái độ trân trọng nhưng không thể cào bằng. Ta hoà đồng, chứ không để mình bị đồng hoá..." - Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, OP. chia sẻ với Sống Đạo số 14:

114.864864865135.135135135250
  • Adsvietnam