20/09/2018 -

Để Lời Được Lớn Lên

1698
Điều răn thứ tư trong Mười Điều răn đã khuyến khích người Kitô hữu: Thảo hiếu với Cha Mẹ. Điều ấy đã trở thành truyền thốn tốt đẹp, đi dọc chiều dài lịch sử nhân loại. Thế nhưng, với nhiều lý do, đã có những bất cập xảy ra làm tương quan ấy cũng nên trúc trắc...
Tiếp tục loạt bài về 10 Điều răn, mời quý đọc giả cùng cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP. và MC Kim Thuý trao đổi về "Thảo Kính Cha Mẹ":

114.864864865135.135135135250