24/12/2019 -

Để Lời Được Lớn Lên

206


Tin Mừng: Lc 2, 15-20
Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra  mà Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria,  Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa  về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. 

 
114.864864865135.135135135250