10/10/2018 -

Đa Minh Việt Nam

1024

"Thánh hiến, không phải là sự tách riêng ra; nhưng là ở giữa thế gian bùn nhơ tội lỗi đầy thù nghịch này cần được cứu độ... Thánh hiến cho mình mà thôi, thì rất kém ý nghĩa, nhưng nếu vì người khác, nhất là vì kẻ thù nghịch mình, mới có ý nghĩa cao đẹp!" - Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP. chia sẻ trong dip khánh thành và thánh hoá cơ sở Dòng Đa Minh Tại Vinh, ngày 8.10.2018.
114.864864865135.135135135250