17/05/2018 -

Đa Minh Việt Nam

3565
Trân trọng kính mời quý Cha quý Thầy tham dự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm Kim khánh linh mục của Cha Giám tỉnh, Kim khánh linh mục của Cha Đa Minh Phạm Văn Bảo, và kỷ niệm 60 năm linh mục của Cha Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, vào ngày 09/06/2018 tại nhà thờ Thánh Đa Minh – Ba Chuông.
 
Thư và thiệp gửi qua email xin được thay cho thiệp mời chính thức.

114.864864865135.135135135250