02/01/2020 -

Đa Minh Việt Nam

4635
Tỉnh hội 2019 đã bế mạc và Bản Công vụ cũng đang chờ được Bề trên Tồng quyền phê chuẩn. Theo Hiến pháp Dòng chúng ta, các chức vụ do Giám định đoàn cắt cử chỉ được công bố và bắt đầu nhiệm vụ khi Công vụ được phê chuẩn. Nhưng trong thời điểm hiện nay, nhiều chức vụ cần sớm thi hành công việc, do đó, với sự đồng ý của Cha Gerard Francisco Timoner,  Bề trên Tổng quyền (văn thư số 40/19/787 CP, ký ngày 31/12/2019), tôi công bố các chức vụ trong Tỉnh dòng đã được Giám định đoàn Tỉnh hội 2019 cắt cử như sau:

 
114.864864865135.135135135250