11/06/2018 -

Đa Minh thế giới

888
Từ ngày 24 đến 26 tháng 5, tại Đại học Angelicum, Rôma, trung ương Dòng đã tổ chức cuộc họp dành cho các Giám tỉnh, bề trên phụ tỉnh, bề trên các cộng đoàn nằm ngoài ranh giới Tỉnh dòng. Cuộc họp quy tụ khoảng hơn 40 đại diện từ các nơi trên thế giới. Đại diện Tỉnh dòng Việt nam, có cha Vinh sơn Phạm Đình Chiến, OP - đại diện Giám tỉnh; cha Phêrô Phạm Văn Hương, OP - bề trên phụ tỉnh, cha Phaolô Đỗ Bá Hoàng, OP - đại diện tu xá St.Thomas  Aquinas, Thái lan tham dự. Đặc biệt, cuộc họp còn có sự hiện diện của cha Bề trên Tổng quyền.

Angelicum

Cuộc họp đặc biệt nhấn mạnh việc canh tân, tái cấu trúc trong Dòng hầu giúp anh em thi hành sứ vụ cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng bàn đến đời sống sứ vụ của anh em Đaminh, đặc biệt sứ vụ truyền giáo nơi các cộng đoàn năm ngoài ranh giới của Tỉnh dòng mẹ. Mối tương quan giữa Tỉnh dòng và phụ tỉnh, Tỉnh dòng và các cộng đoàn được sai đi cũng đặc biệt được đề cập.  

 
trao đổi trong giờ giải lao

Đối diện với những thay đổi không ngừng của thế giới và những thách đố của thời đại, anh em Đa Minh cần đổi mới, sáng tạo và canh tân hầu đáp ứng những nhu cầu của con người thời đại. Đến từ các nơi trên thế giới, các tham dự viên đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi những khó khăn và thách đố, những thành công và thất bại trong việc thi hành sứ vụ, đặc biệt là sứ vụ nằm ngoài ranh giới của tỉnh dòng mình. Đứng trước những nhu cầu và thách đố ấy, đâu là câu trả lời mang tính Đa Minh mà anh em có thể trao cho họ.
Cha Morris-truyền giáo tại Kenya, hơn 90 tuổi, cũng đến tham dự
 
Đặc biệt, cha Bề trên Tồng quyền đã hiện diện và chia sẻ với anh em đề tài: “Những thách đố và cơ hội của Dòng”. Trong phần chia sẻ, ngài nhấn mạnh căn tính của anh em, cá nhân cũng như cộng đoàn, là được sai đi. Việc tái cấu trúc Dòng được các Tổng hội mời gọi, đã và đang thực hiện nhằm giúp anh em thi hành sứ vụ cách hiệu quả hơn. Qua việc gặp gỡ và trao đổi với anh em khắp nơi trên thế giới, ngài thấy rõ tính năng động, sức sống, sự sáng tạo nơi các Tỉnh dòng dám dấn thân, sẵn sàng gửi anh em đi. Điều này không thấy nơi các Tỉnh dòng còn ‘lưỡng lự’ hay chưa dám sai anh em ra đi.
Bên cạnh đó, các tham dự viên cũng có dịp đến thăm trụ sở Dòng tại Santa Sabina và hiệp dâng thánh lễ Cải táng thánh Đa Minh với cộng đoàn trụ sở.
Bá Hoàng
 
114.864864865135.135135135250