21/08/2016 -

Đa Minh thế giới

1049
Đề tài: “Anh em Đa Minh và việc cổ võ và bảo vệ các quyền con người: quá khứ, hiện tại và tương lai” sẽ diễn ra vào đầu Tháng Chín 2016 tại Salamanca, Tây Ban Nha.


Cuộc hội thảo sẽ được tổ chức tại tu viện có tầm mức lịch sử, là Tu viện San Esteban Protomártir ở Salamanca. Đây chính là nơi khai sinh trường phái Salamanca, là nơi một số người anh em của chúng ta, như cha Francisco de Vitoria, cha Antonio de Montesinos cùng với cộng đoàn của các vị này, cũng như cha Bartolome de las Casas, đã dấn thân trong những vấn đề căn cốt liên quan đến các quyền con người của những người bản xứ Châu Mỹ La Tinh hồi thế kỷ XVI. Trường phái Salamanca đã cho thấy những theo đuổi suy tư như của các anh em Đa Minh, chính là điều đã được các giáo huấn của các đức giáo hoàng xác nhận, về các nhu cầu của thời đại.

Mối tương liên khắng khít qua lại giữa việc học hành và sứ vụ này, đôi lúc đã bị sao nhãng, thực ra lại chính là trọng tâm trong đặc sủng của anh em Đa Minh. Do đó, Tổng Hội gần đây của Dòng đã kêu gọi cần có sự kết hợp nhịp nhàng và mới mẻ hơn cả hai: đời sống trí thức và đời sống tông đồ của anh em. Ý thức được những đóng góp xứng tầm, mẫu mực của các anh em Salamanca và Châu Mỹ cho Dòng hồi thế kỷ XVI, nên Tổng Hội đã đặt tên cho quyết tâm muốn đổi mới việc giảng thuyết của chúng ta để nó gắn kết cả đời sống trí thức lẫn sứ vụ, bằng một cụm từ là “Tiến trình Salamanca” (Salamanca Process).

Cuộc hội thảo này sẽ là một phần không thể thiếu trong “Tiến trình Salamanca” này, vì nó giúp gắn kết, kết nối những vị đứng đầu các học viện trí thức của Dòng, với các anh chị em và các giáo dân Đa Minh đang hoạt động trên tuyến đầu bảo vệ và cổ võ các quyền của con người. Mong rằng, hội thảo sẽ mang lại kết quả là sự gắn kết khắng khít hơn giữa đời sống trí thức và đời sống tông đồ của Gia đình Đa Minh, qua các sự án hợp tác thiết thực, cụ thể.

(Lược dịch: Truyền thông Đa Minh)
http://www.op.org
114.864864865135.135135135250