08/05/2019 -

Đa Minh thế giới

532
Tổng hội Dòng Đa Minh năm 2019 sẽ được diễn ra lần đầu tiên tại Việt Nam, với tên gọi là TỔNG HỘI BIÊN HÒA 2019 (capitulum generale Bien Hoa 2019), từ 7.7 - 4.8.2019. Đây là sinh hoạt định kỳ tối quan trọng của Dòng, tập trung các đại diện Dòng trên toàn thế giới nhóm họp và bàn thảo chương trình hành động chung cho tất cả anh chị em Đa Minh trên thế giới...
www.daminhvn.net mời quý vị - những người luôn yêu mến Dòng - cùng đồng hành với Dòng qua các bản tin, chương trình Đồng hành cùng tổng Hội,... qua các kênh chính thức : www.capitulumgeneraleop2019.net, www.daminhvn.net, ...Youtube: Đa Minh Việt Nam,   Facebook: Đa Minh Việt Nam

114.864864865135.135135135250