Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Các bài viết

Kỷ yếu "Dominican Family Leaders' Conference Asia Pacific Region, Saigon Feb' 5-11,2012"

 

Kỷ yếu "Dominican Family Leaders' Conference Asia Pacific Region, Saigon Feb' 5-11,2012"


Sau một tuần họp, Hội nghị Gia đình các Lãnh đạo Đa Minh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" tổ chức tại Sài Gòn, đã bế mạc vào giờ kinh chiều ngày 11.2.2012.

Xin giới thiệu bản kỷ yếu của hội nghị, bằng Anh ngữ:http://www.mediafire.com/?86vbmdy6otb4mfo