Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Các bài viết

Mùa Chay Với Chân Phước Gioan Phaolô II

 

 

Mùa Chay Với Chân Phước Gioan Phaolô II

bản Việt ngữ của Lm Giuse Nguyễn Văn Chữ OP

+ Thứ Tư Lễ Tro + Thứ 5 sau lễ Tro
+ Thứ 6 Sau Lễ Tro + Thứ 7 Sau Lễ Tro

Chúa nhật tuần I

Chúa Nhật tuần II

+ Thứ 2

+ Thứ 3

+ Thứ 4

+ Thứ 5

+ Thứ 6

.......+ Thứ 7

+ Thứ 2

+ Thứ 3

+ Thứ 4

+ Thứ 5

+ Thứ 6

......+ Thứ 7......

.

Chúa Nhật tuần III Chúa Nhật tuần IV

+ Thứ 2

+ Thứ 3

+ Thứ 4

+ Thứ 5

+ Thứ 6

.......+ Thứ 7

+ Thứ 2

+ Thứ 3

+ Thứ 4

+ Thứ 5

+ Thứ 6

.......+ Thứ 7

.

Chúa nhật tuần V

Chúa Nhật Lễ Lá

+ Thứ 2

+ Thứ 3

+ Thứ 4

+ Thứ 5

+ Thứ 6

......+ Thứ 7

+ Thứ 2

+ Thứ 3

+ Thứ 4

+ Thứ 5

+ Thứ 6

...... + Thứ 7
Canh Thức Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh