02/06/2018 -

Chia sẻ tin mừng

203
Tin mừng: Mc 14, 12-16.22-26
12Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ : “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn : ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào ?’ 15Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng : và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” 16Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”
26Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.
Chia sẻ
MÁU GIAO ƯỚC
Trong ngôn ngữ Việt Nam, khi diễn tả những cam kết quan trọng, sống chết có nhau; người ta thường bảo “Uống máu ăn thề với nhau!” Trong truyền thống Kinh Thánh, máu cũng đóng vai trò quan trọng trong giao ước, đến độ gọi là Máu Giao ước (Xh 24,8).
Trong cuộc xuất hành của dân Do thái, Thiên Chúa đã kết ước với họ ở núi Xinai. Ông Môsê đã cử hành nghi lễ Giao ước Xinai bằng cách truyền sát tế bò tơ làm hy lễ kỳ an. Ông lấy phân nửa máu rẩy trên bàn thờ, phân nửa còn lại rẩy trên dân chúng, sau khi đã đọc giao ước cho họ nghe. Máu đã trở thành dấu chỉ mối tương quan gắn bó giữa Thiên Chúa và dân Người. Trong tâm thức văn hóa Sêmit, máu là biểu tượng của sự hiệp thông giữa Đấng Tối Cao và con người. Họ dâng hiến thịt máu chiên bò làm hy lễ đền tội và cầu phúc.
Đức Giêsu cũng thiết lập Giao ước mới bằng chính máu của Ngài. Trong bữa Tiệc ly, sau khi hóa bánh thành Mình Thánh Chúa, Ngài đã “cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn”, rồi trao cho các môn đệ uống và công bố “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”. Máu đổ ra vì muôn người và máu các môn đệ được mời gọi cầm lấy mà uống là chính Máu Chúa Giêsu. Máu Giao ước mới thấm đẫm bàn thờ Thập giá và hòa nhập bản thân những người lãnh nhận. Khi xưa, ông Môsê lấy máu bò rẩy trên bàn thờ và trên dân chúng để công bố giao ước thì ngày nay, Đức Giêsu đã lấy chính máu của mình tô đậm bàn thờ Thập giá và trao ban cho các môn đệ làm của uống cùng với thân mình mầu nhiệm Ngài làm của ăn. Giao ước mới được thiết lập bằng chính máu của Con Thiên Chúa. Cái chết của Đức Giêsu chính là hy lễ đền tội cho nhân loại. Máu của Ngài được đổ ra trên Thập giá được tiên báo bằng “Máu nhiệm tích” trao ban cho các môn đệ trong bữa Tiệc ly. Dưới cái nhìn đức tin, đó chính là Máu của Chiên Thiên Chúa Đấng gánh tội trần gian, Máu Giao ước mới: Máu làm nên sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và dân mới của Ngài.
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô khơi dậy hy lễ Tiệc ly và hy tế Thập giá, qua đó Giáo hội tham dự bữa tiệc Vượt Qua ; đón nhận Đấng Cứu Độ làm Bánh Trường Sinh trong suốt cuộc hành trình dương thế của mình. Mỗi lần tham dự Bàn tiệc Thánh Thể - Bí tích Tình Yêu – làm sao người tín hữu quên được lời tâm sự của Chúa Giêsu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Đức Giêsu hy sinh mạng sống để đền tội thay cho nhân loại, cũng chính là Đức Giêsu trao hiến bản thân làm của ăn Thần Linh. Tiệc ly và Thập giá cùng có chung một mục đích: Đức Giêsu hiến trao mạng sống vì tình yêu, một tình yêu tự hủy. Trong mầu nhiệm Nhập Thể, thiên tính của Đức Giêsu bị che lấp ; còn nơi mầu nhiệm Thánh Thể, cả thiên tính và nhân tính đều bị che lấp ; chỉ còn là một tấm bánh nhỏ bé, dễ dàng tan biến nơi người đón nhận để làm nảy sinh sự sống thần linh, củng cố giao ước yêu thương giữa Thiên Chúa và con người.
Tham dự bàn tiệc Thánh Thể là cam kết đi vào thực hiện Giao ước mới: gắn bó kết hiệp với Đức Kitô và hiệp thông với cộng đoàn tín hữu trong lòng tin – cậy – mến nhờ tác động của Thánh Thần để đáp lại tình yêu vô biên của Cha trên Trời. Đáp trả tình yêu Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là đón nhận nhiệm tích Thánh Thể như một đảm bảo cho hạnh phúc trường sinh mà còn là sống hy tế Thập giá với Đức Kitô. Trước khi chịu treo trên Thập giá, Đức Giêsu đã tuyên bố “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Được Đức Giêsu lôi kéo, làm sao “thực khách” của bàn tiệc Thánh Thể có thể từ chối hiến dâng bản thân mình để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho đồng loại theo gương Chúa Giêsu.
Tham dự bàn tiệc Thánh Thể, người tín hữu được mời gọi hiến dâng chính bản thân mình để cùng với Đức Kitô trở nên “tấm bánh bẻ ra cho đời”. Nói cách khác, đón nhận Thánh Thể là cam kết đi theo Đức Giêsu, hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Đi theo Đức Giêsu, chúng ta được dẫn đưa tới bàn tiệc đời đời để cùng với Đức Giêsu “uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”. Máu Giao ước chỉ đổ ra một lần duy nhất nhưng hiện diện mãi nơi nhiệm tích Thánh Thể. Tham dự bàn tiệc Thánh Thể là tham dự bàn tiệc Nước Trời ngay từ hôm nay.
Học viện Đa Minh
Gợi ý chia sẻ:
Khi tham dự Thánh lễ là chúng ta được mời gọi đến để tôn thờ và đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa. Vậy bạn có tin rằng chính Đức Kitô đang hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể không? Bạn có dành thời gian trong một ngày sống để viếng Chúa Giêsu Thánh Thể không? Chia sẻ cảm nghiệm thiêng liêng của bản thân với Bí tích Thánh Thể.


114.864864865135.135135135250